Intencje

Korzy­sta­jąc z poniż­sze­go for­mu­la­rza możesz Sio­stro, Bra­cie prze­ka­zać inten­cję, w któ­rej będzie­my się modlić w dro­dze na Jasną Górę.
Inten­cja zosta­nie tak­że zanie­sio­na do Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu i pozo­sta­wio­na tam w skrzyn­ce na inten­cje piel­grzy­mów.

Imię i nazwi­sko lub pseu­do­nim
Adres E‑Mail (wyma­ga­ne)
Wia­do­mość (wyma­ga­ne)