Ania radzi

Lista przedmiotów do zabrania na pielgrzymkę.

1. 12 par skar­pet (w razie gdy­by było zim­no; dwu­na­sta tak na zapas, no chy­ba że pre­fe­ru­jesz pranie)
2. Dłu­gie spodnie (co naj­mniej 3 pary)
3. Legin­sy (to piel­grzym­ko­wa inno­wa­cja, ale myślę, że się sprawdzi)
4. Bluza/Polar (na zim­ne wie­czo­ry i poranki)
5. Odzież let­nia
6. Latar­ka (do oświe­tle­nia namiotu)
7. Kubek (naj­le­piej meta­lo­wy lub plastikowy)
8. Sztuć­ce
9. Pele­ry­na prze­ciw­desz­czo­wa (raczej taka mocniejsza)
10. Koc ratun­ko­wy (nie, to jed­nak nie jest żart…)
11. Chu­s­tecz­ki nawil­ża­ne i higie­nicz­ne. Przy­da­ją się też patycz­ki do uszu.
12. Kari­ma­ta (nie­któ­rzy zabie­ra­ją mate­ra­ce dmuchane)
13. Śpi­wór
14. Ręcz­ni­ki, mydło.
15. Miska (mnie nie zawsze uda­wa­ło się ją zmie­ścić i też dawa­łam radę)
16. Wygod­ne buty, san­da­ły (naj­le­piej dwie pary, w razie gdy­by jed­na prze­mo­kła; MUSZĄ BYĆ SPRAWDZONE; nie­któ­rzy cho­dzą w japon­kach z pian­ki, ale wte­dy lepiej mieć przy sobie inne buty na przebranie)
17. Kurt­ka nieprzemakalna
18. Ban­daż ela­stycz­ny, wap­no, wita­mi­ny, talk (zasyp­ka). Pla­stry odra­dzam. Potra­fią zejść razem ze skórą!
19. Jeże­li bie­rzesz jakieś leki NIE ZAPOMNIJ SPAKOWAĆ.
20. Tablet­ki przeciwbólowe
21. Nakry­cie głowy
22. Krem z fil­tem UV
23. Chustka/apaszka
24. Oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne (mogą się przydać)
25. Jedzon­ko (z domu naj­le­piej zabrać kon­ser­wy albo inne pro­duk­ty o prze­dłu­żo­nej waż­no­ści, resz­tę moż­na kupić po dro­dze, albo na posto­jach w spe­cjal­nych busach)
26. Duuużo wody
27. Róża­niec, modlitewnik/śpiewnik (Godzin­ki, Róża­niec, Koron­ka, Dro­ga Krzyżowa)
28. Kart­ki i dłu­go­pis (do pisa­nia intencji)
29. Mar­ker (?), żeby mieć czym pod­pi­sać zna­czek pielgrzymkowy
30. "Coś" do sie­dze­nia na posto­jach (może być karimata)
31. Agraf­ka, igła, nit­ka (napraw­dę mogą się przy­dać). Papier toa­le­to­wy też jest niezbędny.
32. Aha, zapo­mnia­łam o dobrym humorze 😀

Rze­czy paku­je­my do dwóch baga­ży: do ple­ca­ka (bagaż pod­ręcz­ny) – to, cze­go potrze­bu­jesz w cią­gu dnia, a do duże­go ple­ca­ka lub tor­by (bagaż głów­ny) całą resz­tę. Każ­dy bagaż, w szcze­gól­no­ści tor­bę i śpi­wór, trze­ba pod­pi­sać i zazna­czyć wyraź­nie nr gru­py (14 oczy­wi­ście :-D) oraz przy­wią­zać do nie­go czer­wo­ną wstą­żecz­kę. Nie zwią­zu­je­my tor­by i śpi­wo­ra – baga­żo­wi tego nie lubią i potra­fią porwać taki "zestaw".
Jeśli cho­dzi o kari­ma­tę, to wkła­da­my ją do baga­żu głów­ne­go albo zwi­ja­my, pod­pi­su­je­my i zabie­ra­my osobno.

Miłe­go pako­wa­nia, życzy sio­stra Ania