Cookie Policy

Ta stro­na wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie – małe pli­ki tek­sto­we, któ­re umiesz­cza­ne są na Two­im kom­pu­te­rze, aby pomóc witry­nie popra­wić kom­fort użyt­ko­wa­nia. Zasad­ni­czo pli­ki cookie są uży­wa­ne w celu zacho­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka, prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji o takich rze­czach, jak koszy­ki na zaku­py oraz dostar­cza­nia zano­ni­mi­zo­wa­nych danych śle­dze­nia do apli­ka­cji innych firm, takich jak Google Ana­ly­tics. Pli­ki cookie znacz­nie uła­twia­ją prze­glą­da­nie stron. Możesz jed­nak wyłą­czyć pli­ki cookie na tej stro­nie i na innych. Naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem na to jest wyłą­cze­nie pli­ków cookie w prze­glą­dar­ce. Suge­ru­je­my skon­sul­to­wa­nie się z sek­cją Pomo­cy prze­glą­dar­ki lub przej­rze­nie stro­ny o cia­stecz­kach, któ­ra zawie­ra wska­zów­ki dla wszyst­kich nowo­cze­snych przeglądarek


This site uses cookies – small text files that are pla­ced on your machi­ne to help the site pro­vi­de a bet­ter user expe­rien­ce. In gene­ral, cookies are used to reta­in user pre­fe­ren­ces, sto­re infor­ma­tion for things like shop­ping carts, and pro­vi­de ano­ny­mi­sed trac­king data to third par­ty appli­ca­tions like Google Ana­ly­tics. As a rule, cookies will make your brow­sing expe­rien­ce bet­ter. Howe­ver, you may pre­fer to disa­ble cookies on this site and on others. The most effec­ti­ve way to do this is to disa­ble cookies in your brow­ser. We sug­gest con­sul­ting the Help sec­tion of your brow­ser or taking a look at the Abo­ut Cookies websi­te which offers guidan­ce for all modern browsers