Pielgrzymka 2020 – ustalenia w Górze

Podczas spotkania Pielgrzymów z Góry i Głębowic ustaliliśmy:

 • Jubi­le­uszo­wa XXX piel­grzym­ka z Góry na Jasną Górę w ramach XL Pie­szej Piel­grzym­ki Wro­cław­skiej wyru­szy z Góry dnia 1 sierp­nia 2020 roku.
 • W piel­grzym­ce mogą uczest­ni­czyć tyl­ko oso­by zdro­we nie mani­fe­stu­ją­ce jakich­kol­wiek obja­wów chorobowych.
 • Wszy­scy uczest­ni­cy piel­grzym­ki będą posia­dać sto­sow­ne identyfikatory.
 • Pąt­ni­cy będą posia­dać środ­ki ochro­ny oso­bi­stej, w tym masecz­ki / osło­nę ust, nosa, środ­ki do dezyn­fek­cji rąk oraz do mycia i dezyn­fek­cji powierzchni.
 • Wszyst­kim Piel­grzy­mom przed roz­po­czę­ciem tra­sy będzie mie­rzo­na tem­pe­ra­tu­ra. Tem­pe­ra­tu­ra powy­żej 37°C kwa­li­fi­ku­je do odsu­nię­cia uczest­ni­ka od reali­za­cji pielgrzymki.
 • Piel­grzy­mi pod­pi­szą wymie­nio­ne dokumenty: 
  • oświad­cze­nie o sta­nie zdrowia,
  • zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w posta­ci imie­nia, nazwi­ska i nume­ru telefonu,
  • dekla­ra­cję o odpo­wie­dzial­no­ści oso­bi­stej za skut­ki spo­wo­do­wa­ne ewen­tu­al­nym zarażeniem,
  • dekla­ra­cję o odpo­wie­dzial­no­ści oso­bi­stej za skut­ki nie sto­so­wa­nia się do zale­ceń służb sanitarnych,
  • dekla­ra­cję zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Pie­szej Piel­grzym­ki Wro­cław­skiej i zobo­wią­za­nie do sto­so­wa­nia się do niego,
  • zgo­dę na codzien­ny pomiar temperatury.
 • Pąt­ni­cy prze­cho­dząc przez miej­sco­wo­ści będą osła­niać usta i nos.
 • Piel­grzy­mi nie będą korzy­stać z mija­nych skle­pów, ani korzy­stać z gościnności.
 • Piel­grzy­mi spać będą w jed­no­oso­bo­wych namio­tach (z wyjąt­kiem rodzin na sta­łe miesz­ka­ją­cych razem).